STRIGĂTUL UNEI INIMI CUPRINSE DE FRICĂ

Când vorbim despre frică, în Sfânta Scriptură, întâlnim o aparentă contradicţie. Pe de o parte ni se spune să nu ne temem, iar pe de altă parte ni se porunceşte să ne temem de Dumnezeu.

FRÍCĂ – Stare de adâncă nelinişte şi tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj, teamă, înfricoşare. (sursa DEX)

Frica este de două feluri: – dacă pericolul care produce ameninţarea este real, atunci este numită teamă şi dacă pericolul este imaginar, este numită teamă difuză, fără obiect.

Frica difuză, este consecinţa unei îngrijorări continue şi persistente.

Într-un anumit sens, frica poate să fie percepută ca o simplă ezitare naturală în faţa unei sarcini dificile.

1. Frica este consecinţa căderii omului în păcat şi este generată de păcat.

Geneza 3:10  El a rãspuns: „Ţi-am auzit glasul în grãdinã; şi mi-a fost fricã, pentru cã eram gol şi m-am ascuns.”

1 Samuel 24:4,5  … David s-a sculat, şi a tãiat încet colţul hainei lui Saul. Dupã aceea inima îi bãtea, pentru cã tãiase colţul hainei lui Saul.

2. Frica este o stare care la rândul ei generează păcate:

 • Minciuna

  Geneza 18:15  Sara a tãgãduit şi a zis: „N-am râs.” Cãci i-a fost fricã. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.”

  Geneza 20:2  Avraam zicea despre Sara, nevastã-sa: „Este sora-mea!” S-a temut sã spunã cã este nevastã-sa, ca sã nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei.

 • Laşitatea – Judecători 7:3, 1 Samuel 13:5, 6
 • Renegarea credinţei – Matei 26:69 -74 – Petru se leapădă de Domnul.

3. Frica te va împinge la fapte necugetate, regretabile.

1 Samuel 13:9 – 13 – Saul aduce jertfe din frică

4. Frica va duce la dependenţă de oameni sau de practicile oculte.

1 Samuel 28:5 – 7

TIPURI DE FRICA:

1. Frica de oameni – poate să aiba doua sensuri:

 • Are sensul de respect faţă de autoritate

  Romani 13:3 -5  Dregãtorii nu Sunt de temut pentru o faptã bunã, ci pentru una rea. Vrei, deci, sã nu-ţi fie fricã de stãpânire? Fã binele, şi vei avea laudã de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tãu. Dar, dacã faci rãul, teme-te, cãci nu degeaba poartã sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca sã-L rãzbune şi sã pedepseascã pe cel ce face rãu. De aceea trebuie sã fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.

 • Are sensul de teamă sau groază faţă de ce poate face omul rău.

  Acest gen de frică este de fapt o stare indusă omului păcătos şi amplificată de diavolul, pentru ca omului să-i fie îngrădită voinţa şi libertatea.

  1 Samuel 13:5 – armata filistenilor de dimensiuni înfioratoare

  1 Samuel 17:4 – 11, 16 – exhibiţionismul lui Goliat

  Proverbe 29:25  Frica de oameni este o cursã, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce sã se teamã.

  Frica de oameni, îţi va diminua capacitatea de a sluji lui Dumnezeu.

  Ioan 12:42  Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar de frica Fariseilor nu-L mãrturiseau pe faţã, ca sã nu fie daţi afarã din sinagogã.

  Galateni 2:12  În adevãr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreunã cu Neamurile; dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tãiaţi împrejur.

  2. Frica de necunoscut

  1 Samuel 16:4  Samuel a fãcut ce zisese Domnul, şi s-a dus la Betleem. Bãtrânii cetãţii au alergat înspãimântaţi înaintea lui şi au zis: „Ce vesteşte venirea ta: ceva bun?”

  3. Frica de moarte

  Dr. Johnson: – „frica de moarte este atât de natural întipărită în om, încât viaţa nu este altceva decât un efort îndelungat pentru a o ţine în şah”.

  Evrei 2:14,15  Astfel, deci, deoarece copiii Sunt pãrtaşi sângelui şi cãrnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivã pãrtaş la ele, pentruca, prin moarte, sã nimiceascã pe cel ce are puterea morţii, adicã pe diavolul, şi sã izbãveascã pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toatã viaţa lor.

  Evrei 10:26,27  Cãci, dacã pãcãtuim cu voia, dupã ce am primit cunoştinţa adevãrului, nu mai rãmâne nici o jertfã pentru pãcate, ci doar o aşteptare înfricoşatã a judecãţii, şi vãpaia unui foc, care va mistui pe cei rãzvrãtiţi.

  Psalmul 90:7 – 12

  4. Frica de Domnul

  În greaca clasică, phobos înseamnă, ,,respect amestecat cu teamă şi uimire” sau ,,veneraţie”, faţă de un mare conducător sau în special pentru o divinitate. Este sentimentul pe care îl trăieşte un om în prezenţa cuiva care îi este incomparabil superior.

 • Măreţia şi slava lui Dumnezeu îi determină pe oameni să se teamă de El

  Exodul 20:18  Tot poporul auzea tunetele şi sunetul trâmbiţei şi vedea flăcãrile muntelui, care fumega. La priveliştea aceasta, poporul tremura şi stãtea la depãrtare. Ei i-au zis lui Moise: „Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta; dar sã nu ne mai vorbeascã Dumnezeu, ca sã nu murim.” Moise a zis poporului: „Nu vã înspãimântaţi; cãci Dumnezeu a venit tocmai ca sã vã punã la încercare şi ca sã aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri ca sã nu pãcãtuiţi.”

  Marcu 4:41  I-a apucat o mare fricã, şi ziceau unii cãtre alţii: „Cine este acesta de Îl ascultã chiar şi vântul şi marea?”

 • Dreptatea lui Dumnezeu, impune respect şi teamă faţă de El

  2 Cronici 19:7  Acum, frica Domnului sã fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, cãci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu este nici o nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.”

  Iov 37:23  Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, cãci este mare în tãrie, dar dreptul şi dreptatea deplinã El nu le frânge. De aceea oamenii trebuie sã se teamã de El; El nu-şi îndreaptã privirile spre cei ce se cred înţelepţi.”

 • Revelaţia speciala a lui Dumnezeu îi face pe oameni să se teamă de El

  Geneza 28:17  I-a fost fricã şi a zis: „Cît de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”

  Faptele Apostolilor 9:6  Tremurând şi plin de fricã, el a zis: „Doamne, ce vrei sã fac?” „Scoalã-te” i-a zis Domnul „intrã în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie sã faci.”

  1 Corinteni 14:24,25
  Dar, dacă toţi prorocesc, şi intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de toţi. Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru.

  CE BENEFICII ADUCE FRICA DE DOMNUL?

  1. Ne eliberează din robia lui Satan.

  Romani 8:15  Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca sã mai aveţi fricã; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face sã strigãm: „Ava! adicã: Tatã!”

  1 Ioan 4:18  În dragoste nu este fricã; ci dragostea desãvârşitã izgoneşte frica; pentru cã frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desãvârşit în dragoste.

  2. Ne eliberează de frica de oameni.

  Evrei 11:27  Prin credinţã a pãrãsit el Egiptul, fãrã sã se teamã de mânia împãratului; pentru cã a rãmas neclintit, ca şi cum ar fi vãzut pe Cel ce este nevãzut.

  Psalmul 27:1  Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine sã mã tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine sã-mi fie fricã?

  Matei 10:28  Nu vã temeţi de cei ce ucid trupul …

  3. Ne motivează să împlinim poruncile lui Dumnezeu.

  Geneza 22:11,12  Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iatã-mã!” a rãspuns el. Îngerul a zis: „Sã nu pui mâna pe bãiat şi sã nu-i faci nimic; cãci ştiu acum cã te temi de Dumnezeu, întrucît n-ai cruţat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pentru Mine.”

  Evrei 11:7  Prin credinţã Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încã nu se vedeau, şi, plin de o teamã Sfântã, a fãcut un chivot ca sã-şi scape casa; prin ea, el a osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihãnirii care se capãtã prin credinţã.

  4. Ne motivează să lucrăm cu dreptate în relaţiile cu semenii.

  Neemia 5:15  Înainte de mine, cei dintâi dregãtori împovãrau poporul, şi luau de la el pâine şi vin, în afarã de cei patruzeci de sicli din argint; chiar şi slujitorii lor apãsau poporul. Eu n-am fãcut aşa, din fricã de Dumnezeu.

  5. Edifică Biserica şi asigură succesul în evanghelizare.

  Faptele Apostolilor 9:31  Biserica se bucura de pace în toatã Iudea, Galilea şi Samaria, se întãrea sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

  1 Petru 3:15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata sã rãspundeţi oricui vã cere socotealã de nãdejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamã.

  6. Este un ingredient necesar în procesul sfinţirii fiecărui credincios.

  1 Petru 1:15 – 17  Ci, dupã cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toatã purtarea voastrã. Cãci este scris: „Fiţi sfinţi, cãci Eu Sunt Sfânt”. Şi dacã chemaţi ca Tatã pe Cel ce judecã fãrã pãrtinire pe fiecare dupã faptele lui, purtaţi-vã cu fricã în timpul pribegiei voastre;

  7. Este garanţia unei familii fericite.

  Psalmi 128:1 – 4
  Ferice de oricine se teme de Domnul …

  Efeseni 5:21  Supuneţi-vã unii altora în frica lui Hristos.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s